Način, uslovi i rokovi isporuke

Prodavac je u obavezi da obezbedi isporuku kupljene robe. Da bi se izvršila isporuka Kupac je prethodno u obavezi da izabere jedan od 2 ponuđena načina plaćanja te ukoliko plaća preko računa uplati celokupnu vrednost kupljene robe.

Svaka narudžbenica se pre dalje obrade proverava u cilju validacije podataka koje je Korisnik naveo prilikom njenog kreiranja. Gradska beba zadržava pravo pozivanja Korisnika telefonom u cilju provere podataka. U slučaju sumnje u tačnost navedenih podataka ili u slučaju da podatke nije moguće proveriti, Prodavac  zadržava pravo otkazivanja narudžebenice o čemu će Korisnik biti obavešten putem emaila koji je naveo prilikom registracije.

Isporuka kupljene robe se vrši na celoj teritoriji Rebulike Srbije od strane trećeg lica (u daljem tekstu Kurirske službe) koje po ugovoru ovlasti Prodavac. Prodavac je u obavezi da obezbedi da se roba isporuči u orginalnom pakovanju u ispravnom i funkcionalnom stanju.

Kupac  je u obavezi da obezbedi dovoljan broj lica koja će izvršiti istovar robe iz dostavnog vozila Kurirske službe. Primopredaja robe se vrši na mestu isporuke u vozilu kurirske službe.

Prodavac je u obavezi da kupljenu robu isporuči u roku koji je naveden na  predračunu koji se dostavlja Kupcu na E-mail  adresu nakon poručivanja. U slučaju da isporuka robe nije moguća, krivicom Kupca,  Prodavac ima pravo da Kupcu naplati realne troškove prilikom  ponovljene isporuke robe. Kao dokaz da je isporuka pokušana Kurirska služba će dostaviti potvrdu koja obavezno sadrži tačno vreme i lične podatke lica koje je pokušalo dostavu robe.

Prilikom isporuke robe Kurirska služba je u obavezi da Kupcu dostavi račun i prateću dokumentaciju na kojoj će Kupac potvrditi da mu je roba isporučena.

Obzirom da se roba isporučuje u orginalnom pakovanju Kupac je u obavezi da samostalno izvrši montažu kupljene robe pridržavajući se, pri tome, Uputstva za montažu koje mu se isporučuje u okviru propratne dokumentacije. Prodavac ne vrši montažu kupljene robe i ista se ne može naknadno ugovoriti i platiti od strane Kupca

Prilikom preuzimanja robe Kupac je u obavezi da prekontroliše sadržaj paketa, jer se naknadne reklamacije, u pogledu količine i oštećenja paketa, neće uvažavati.